รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (2552-2565)"